top of page

Dofinansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

XXI wiek to czas dbania o zniszczone w poprzednich wiekach środowisko naturalne, a co za tym idzie rozwój proekologicznych technologii. Zwiększenie ich dostępności w połączeniu z podnoszeniem świadomości społeczeństwa doprowadziło do zainteresowania tym tematem również władz lokalnych. Jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin jest zagadnienie ścieków socjalno-bytowych.

Gmina Aleksandrów Łódzki działa w tej kwestii dwutorowo. Z jednej strony rozwija grupową oczyszczalnię w Rudzie Bugaj i umożliwia podłączenie do niej jak największej liczby mieszkańców gminy. Z drugiej strony wspomaga mieszkańców w instalowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Władze Gminy Aleksandrów Łódzki przygotowały bardzo atrakcyjną ofertę dofinansowania przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Umożliwia ona otrzymanie nawet 70% udokumentowanych kosztów inwestycji, aż do 8000,00 złotych brutto. Aby móc starać się o dofinansowanie, należy pamiętać, żeby przed rozpoczęciem inwestycji zwrócić się o jej wstępne zaopiniowanie przez gminnych urzędników, którzy oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przez oczyszczalnie, będą wymagać od nas również badań hydrogeologicznych. Wynika to z faktu, iż najpopularniejszym odbiornikiem oczyszczonego ścieku jest drenaż do gruntu.

Nie piszemy o tym bez powodu. Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki swoją siedzibę ma jeden z największych i najstarszych w Polsce producentów takich oczyszczalni.

Firma WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki od końca lat 80 XX wieku rozwija się w Woli Grzymkowej, posiada bardzo bogate doświadczenia w konstruowaniu i produkcji oczyszczalni ścieków, studni wodomierzowych, przepompowni czy separatorów.

Produkty WOBET-HYDRET dostępne są nie tylko na terenie całej Polski, ale również na rynkach: Litewskim, Słowackim, Białoruskim, czy Francuskim. Sztandarowy model oczyszczalnia typu ZBS spełnia wszystkie, nawet te najbardziej rygorystyczne wymogi stawiane biologicznym oczyszczalniom ścieków. Wyniki zawarte w certyfikacie wystawionym przez laboratorium notyfikowane w Unii Europejskiej za zgodność z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 potwierdzają, że oczyszczalnia spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód, lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dzięki stałej pracy doświadczonych technologów systematycznie dodawane są elementy, które oprócz najwyższej jakości produktu jakim jest oczyszczalnia mają zapewnić komfort użytkownikom oczyszczalni. Najnowszymi propozycjami firmy są:

- moduły GSM sprzężone ze sterownikiem oczyszczalni,

- oczyszczalnie zintegrowane z przepompownią ścieków oczyszczonych, zmniejszające koszty całego systemu w przypadku konieczności montażu drenażu w nasypie.

Połączenie dwóch aspektów: możliwość pozyskania środków na montaż i fachowe wykonanie oraz dobrane do indywidualnego zapotrzebowania oczyszczalnie, stawiają ofertę WOBET-HYDRET jako najatrakcyjniejszą z możliwych. Dodatkowo firma posiada odpowiednio zarządzaną logistykę pozwalającą w przyjaznej współpracy z Urzędem Miasta i klientem na niemal natychmiastowe wykonanie zlecenia.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://www.wobet-hydret.pl

bottom of page