top of page

Sołectwa i Sołtysi

Zanim o radnych i okręgach wyborczych, zróbmy krok w tył i przypomnijmy czym są sołectwa i jaką rolę pełnią sołtysi.

W skrócie i wielkim uproszczeniu, Sołectwo:

 • to podstawowa jednostka pomocnicza gminy;

 • na ogół obejmuje jedną miejscowość (np. wieś), jej część lub kilka miejscowości;

 • to lokalna wspólnota mieszkańców, powoływana przez radę gminy;

 • nie posiada osobowości prawnej.

W Gminie Aleksandrów Łódzki mamy 22 Sołectwa i 22 Sołtysów:

Lista wg. liczby mieszkańców na dzień 30.06.2012 r. W sumie 7.816 osób co stanowiło wówczas 27,3% mieszkańców Gminy.

Dane kontaktowe do sołtysów - aktualne na 1 czerwca 2017 r. można znaleźć na BIP. Warto zapisać i zawsze w pierwszej kolejności pytać Sołtysa - jeśli czegoś nie wie ma możliwości szybko sprawdzić i wyjaśnić - znają go w Urzędzie i chętnie pomoże.

Obszar sołectwa, jego rolę i zadania oraz organy znajdziemy w Statucie Sołectwa (dostępne na BIP), który opisuje:

 • zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy (odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku);

 • kto jest uprawniony do głosowaniu na zebraniu wiejskim (osoby wpisane na określonym terenie do rejestru wyborców );

 • Sołtysa jako organ wykonawczy;

 • Radę Sołecką jako organ wspomagający i opiniodawczy wspierający Sołtysa;

 • kadencję Sołtysa i Rady trwającą 4 lata;

 • środki finansowe Sołectwa, którym jest fundusz wydzielony w budżecie Gminy, tzw. Fundusz Sołecki (około 30 tys. zł rocznie w najliczniejszych);

 • sposób przeprowadzenia wyborów i formy kontroli nad działalnością sołectwa.

Zadania sołtysa są również opisane Statucie Sołectwa, a najważniejsze z nich to:

 • reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

 • współpraca z organami Gminy i Radą Sołecką;

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

 • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;

 • realizacja uchwał Rady Miejskiej, zebrania wiejskiego i zarządzeń Burmistrza w odniesieniu do Sołectwa.

Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny. Tu najważniejszy jest sąsiad i wspólne dobre okolicy.

'Miastowi' pewnie tego nie wiedzą, ale też mogą i powinni mieć mieć swoich lokalnych przedstawicieli. Tylko jak to się w mieście nazwa, bo przecież nie sołectwo miejskie! :-)

Witold Tosik

bottom of page