top of page

52 Sesja Rady Miasta 22.03.2018


Dziś jest sesja Rady Miasta. Nie będziemy jej transmitować. Przestało mnie kręcić pokazywanie jak Radni BezRadni podnoszą ręce na polecenie Burmistrza. Obiecuję sprawdzić wymóg ustawy dotyczący transmitowania posiedzeń Rady Miasta - kiedy wchodzi w życie. Są dziś punkty ciekawe, więc w przyszłym tygodniu kiedy tylko ukażą się uchwały z tej sesji obiecujemy je opublikować i skomentować. Kolejna sesja i kolejne zmiany w budżecie. U nas powstał taki zwyczaj, że budżet jest nowelizowany co sesję, później są nowelizacje do nowelizacji do nowelizacji i powstaje sytuacja, że bez specjalisty biegłego rewidenta nie sposób dojść co Skarbnik zmienił i jakie miało to skutki. Bardzo ciekawy punkt dzisiejszego dnia to podział Gminy Aleksandrów Łódzki na okręgi wyborcze.

Polecam mieszkańcom przejść się na sesję i zobaczyć panujący tam marazm organizacyjny.

W każdej sesji najciekawiej prezentuje się Burmistrz i Skarbnik, bo ich wystąpienia są artykułowane w sposób zrozumiały. Nawet jak opowiadają jakieś dyrdymały to robią to w sposób na tyle energiczny, że przyciągają uwagę słuchaczy. Radni do dziś uważają, że nie należy nagłaśniać sali, bo przecież i tak mówią sami do siebie więc po co? Na szczęście weszły przepisy, które zmuszają samorząd do wykonywania transmisji z posiedzeń, tylko nie wiem od kiedy one obowiązują.

Porządek obrad 52 sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w dniu 22 marca 2018 roku godzina 12ᵒᵒ


1. Otwarcie obrad sesji. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie od 23 lutego 2018 roku do 21 marca 2018 roku. 5. Sołectwa Gminy Aleksandrów Łódzki. 6. Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim za rok 2017. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Aleksandrów Łódzki z zakresu wspierania rodziny za rok 2017. 8. Prezentacja działalności placówek pomocowych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim. 9. Informacja z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii za 2017 rok”. 10. Informacja z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2017 rok. 11. Interpelacje radnych. 12. Przyjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 rok, b) zmiany uchwały nr XLIX/462/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018-2024, c) podziału Gminy Aleksandrów Łódzki na okręgi wyborcze, d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach, e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brużyczka Księstwo, gminie Aleksandrów Łódzki, f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Sanie, g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Stare Krasnodęby, h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Karolew położonej w Gminie Aleksandrów Łódzki, i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień AB w rejonie drogi krajowej nr 71 oraz ulic Irysowej i Daliowej, j) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, k) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, l) powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów. 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 14. Zapytania, wolne wnioski i informacje. 15. Zamknięcie obrad sesji.

Najnowsze artykuły
Archiwum
Podążaj za nami
bottom of page